• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Algemene voorwaarden

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Algemene voorwaarden

1. Toepassing - De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Home Solution alsook de door haar gesloten overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Onder geen enkel beding zullen de algemene voorwaarden van de klant van toepassing zijn.

2. Offerte en overeenkomst - Naar aanleiding van een bezoek van een verkoper van Home Solution bij de klant, zal eerstgenoemde overgaan tot het opstellen van een offerte. De offerte is 30 dagen geldig, behoudens andersluidend beding. Indien de klant akkoord is met de in de offerte vermelde prijs, dan dient zij de offerte voor akkoord te bevestigen als gevolg waarvan een aannemingsovereenkomst tot stand komt en de klant zich automatisch akkoord verklaart met onderhavige algemene voorwaarden. De overeenkomst bevat een overzicht van de werken die Home Solution op vraag van de klant zal uitvoeren. De overeenkomst bevat eveneens een bijlage waarin de voorbereidende werken worden opgesomd die ten laste vallen van de klant of van Home Solution alsook, indien daartoe grond bestaat, een technisch verslag. Home Solution behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om het ontwerp en de prijs van de offerte, na ondertekening ervan, te verhogen in de mate dat één van de kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en de loonkosten, moeilijk-heidsgraad) een verhoging ondergaat of het technisch onmogelijk blijkt te zijn, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. In dergelijk geval zal Home Solution de wijziging schriftelijk meedelen aan de klant. Indien de klant niet reageert binnen de 14 dagen, wordt de klant geacht de prijsaanpassingen te aanvaarden. Door het aanvaarden van de verkoop-voorwaarden bevestigt de klant dat hij / zij eigenaar is van het gebouw of de ruimte waarin Home Solution de afgesproken werken zal uitvoeren of dat hij / zij door de eigenaar of mede-eigenaar gemachtigd is om verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte werken of diensten. 

3. Herroepingsrecht - Home Solution verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Home Solution zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Home Solution is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht. Home Solution begint niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting. De klant stelt Home Solution in kennis van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door dit schriftelijk mee te delen aan Home Solution, via brief (Home Solution BVBA, Zonnestraat 67, 9450 Haaltert), e-mail (administratie@home-solution.be). De klant heeft zijn herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien hij/zij deze mededeling binnen voormelde termijn heeft verzonden. Indien de klant wenst dat Home Solution onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij/zij hierom uitdrukkelijk verzoeken. Op deze manier erkent de klant dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd. Indien de klant een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert Home Solution aan de klant een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt op basis van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop hij/zij Home Solution op de hoogte brengt van de uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht. In de mate dat Home Solution door de klant wordt gevraagd om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, kan de klant geen herroepingsrecht uitoefenen. 

4. Voorschot - Home Solution heeft het recht om aan de klant een voorschot te vragen van 30%. Het exacte bedrag staat vermeld op de overeenkomst. 

5. Uitvoering van de werken - De werken zullen niet worden aangevat zo lang het voorschot niet is betaald. De door Home Solution opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en dienen louter als richtlijn. Home Solution kan hiervoor nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan dit de klant van zijn verbintenis bevrijden. Home Solution is gerechtigd gedeeltelijk  en / of vervroegd uit te voeren. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Home Solution zal evenwel de nodige inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn de werken in te plannen en uit te voeren, desgevallend in overeenstemming met gemaakte afspraken tussen de klant en Home Solution. Home Solution verbindt er zich toe de werken uit te voeren volgens de regels van het goed vakmanschap. De klant aanvaardt dat de verbintenissen waartoe Home Solution zich verbindt louter middelen-verbintenissen zijn. Indien om welke reden ook, slechts een gedeelte van de voorziene werken kan worden uitgevoerd, zal een deelfactuur worden opgemaakt voor de uitgevoerde werken. 

6. Toegankelijkheid van de werf
- De klant verbindt er zich toe om Home Solution toegang te verlenen tot de werf telkens dit nodig mocht zijn. Indien de toegang wordt geweigerd op het door partijen afgesproken uur en dag, wordt hiervoor een forfaitaire schadevergoeding van 250 EUR aan de klant aangerekend, onverminderd het recht van Home Solution om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere, werkelijk gemaakte kosten (zoals, zonder limitatief te zijn, kost van onderaannemers, betonmixer, aankoop specifieke materialen,…). 

7. Meerwerken of bijkomende werken
- Indien de klant tijdens de werken meerwerken (=wijzigingen) of bijkomende werken vraagt of in geval meerwerken noodzakelijk zijn, dan geeft dit steeds aanleiding tot bijkomende facturatie. 

8. Einde werken - Na beëindiging van de werken ondertekenen de klant en Home Solution een proces verbaal van aanvaarding van de werken. Indien de klant zonder enig voorbehoud de werken goedkeurt, impliceert dit de aanvaarding van de werken. De zichtbare gebreken zijn gedekt.   Indien partijen in de onmogelijkheid zijn om na beëindiging van de werken voormeld proces verbaal van aanvaarding van de werken te ondertekenen, is de klant verplicht om binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken zijn/haar opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan Home Solution, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de werken op onherroepelijke wijze te hebben aanvaard. Verborgen gebreken kunnen enkel aanleiding geven tot vergoeding indien zij zich manifesteren binnen een termijn van 5 jaar na oplevering van de werken. Iedere aanspraak wegens verborgen gebreken lastens Home Solution vervalt hoe dan ook indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak van de klant is gebaseerd, door de klant werden ontdekt. 

9. Betaling - Home Solution overhandigt na uitvoering van de werken de slotfactuur die contant betaalbaar is, hetzij via PC banking, hetzij via cheque, hetzij cash binnen de op de factuur vermelde vervaldatum. Elke factuur die niet of niet volledig wordt betaald, brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 12 % per jaar of 1,25 % per aangevangen maand. Eveneens wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15 %, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van Home Solution om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere, werkelijk geleden schade. 

10. Aansprakelijkheid - Home Solution is ten aanzien van de klant niet aansprakelijk voor haar eigen, lichte fout. Voor alle andere fouten wordt haar aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot de maximale waarde van de uitgevoerde werken, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg zou zijn van bedrog, opzet of zware fout. Home Solution kan aansprakelijk zijn voor bedrog, opzettelijke of zware fout van haar aangestelden alsook voor de gewone fout van haar aangestelden, in welke gevallen de aansprakelijkheid evenwel beperkt is tot de maximale waarde van de uitgevoerde werken. Voor de lichte en zware fout, bedrog en opzettelijke fout van haar zelfstandige agent is Home Solution niet aansprakelijk. Home Solution zal in geval van aansprakelijkheid enkel aansprakelijk zijn voor schade die direct, noodzakelijk en rechtstreeks werd veroorzaakt door de door haar uitgevoerde werken. Home Solution zal in elk geval nooit aansprakelijk zijn voor bijkomende, immateriële of indirecte schade, noch voor gevolgschade. 

11. Einde overeenkomst – Opzeg - Indien de klant de overeenkomst vroegtijdig wil opzeggen (d.i. na het verstrijken van het herroepingsrecht ex. artikel 3 maar voor de aanvang van de werken), dan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 30% van de aannemingssom, onverminderd het recht van Home Solution om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere, werkelijk geleden schade. Wanneer Home Solution de overeenkomst vroegtijdig wilt opzeggen, dan is zij dezelfde vergoeding verschuldigd behoudens in geval van overmacht. 

11. Einde overeenkomst - Uitdrukkelijk ontbindend beding
- Home Solution heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden in de volgende gevallen: - indien de klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen in acht werd genomen, in gebreke blijft 1) de openstaande facturen te vereffenen, of slechts gedeeltelijk en/of laattijdig of 2) tijdig en behoorlijk zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen. - bij faillissement van de klant, bij vereffening of opstart van een procedure in toepassing van de wet houdende continuïteit der ondernemingen; In geval van ontbinding behoudt Home Solution zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de aantoonbare kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van Home Solution op de klant onmiddellijk opeisbaar. De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Home Solution te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Home Solution. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Home Solution daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven. 

12. Geschillenbeslechting - Op al de ramingen, offertes en overeenkomsten van Home Solution, is het Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van gebeurlijke geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Een vraag of advies nodig? Contacteer ons

Vraag onze specialist om hulp, vrijblijvende offerte of analyse.

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie