• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Disclaimer

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Informatie

Deze website is eigendom van Home Solution BVBA
Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel:
Zonnestraat 67, 9450 Haaltert, België
Telefoon: +32(0)53-41 69 29
E-mail: info@home-solution.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0501.608.576

HOME SOLUTION besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Desondanks kan het voorkomen dat de ter beschikking gestelde informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal HOME SOLUTION trachten dat zo snel mogelijk te corrigeren, zonder enige verplichting daartoe.

HOME SOLUTION is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het (foute) gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is geregistreerd bij Combell.com

 De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HOME SOLUTION of rechthoudende derden.

Home Solution zal er op toezien om bij gebruik van enig grafisch, audio-document, videofragment of tekst in alle publicaties, zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, audio, video sequenties of teksten. Als een materiaal per ongeluk een schending van het auteursrecht van een derde partij zou inhouden, zal Home Solution onmiddellijk passende maatregelen nemen om deze materialen op eenvoudige kennisgeving door deze auteursrechthebbende of diens vertegenwoordiger te verwijderen. Alle handelsmerken en merken vermeld op de website, met inbegrip van die welke beschermd worden door derden, zijn zonder beperking onderhevig aan de respectieve merkenrecht en de rechten van bezit van de geregistreerde houder van het auteursrecht. De loutere vermelding van een merk op deze website mag niet leiden tot de veronderstelling dat het niet wordt beschermd door de rechten van een derde partij.

Het is verboden om de inhoud van de website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden. De inhoud van de website kan slechts aangewend worden voor een privaat en niet-commercieel gebruik.

De mogelijkheid om (een deel van) vormgeving of de inhoud van de website te downloaden, impliceert niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.

Hyperlinks of verwijzingen

Op of via de website kan u doorverwezen worden naar websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan en verwijst niet noodzakelijk naar een samenwerking tussen HOME SOLUTION en de houder of eigenaar van de website waarnaar wordt verwezen. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Home Solution levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Home Solution de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Home Solution geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Home Solution kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie